Drogpolicy

DROGPOLICY FÖR SET SAIL IF

Drogmissbruk är ett stort samhälleligt problem. Särskilt utsatta är barn och ungdomar och deras framtida förhållande till tobak, alkohol och andra droger grundläggs ofta under uppväxten. Alla goda krafter, idrottsrörelsen, skolan och föräldrar m.fl. har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomars miljöer är drogfria. Det är orsaken till att Set Sail IF har utarbetat sin drogpolicy.

Set Sail IF vill poängtera att idrott och droger inte hör ihop. Vi verkar därför för en drogfri idrottsverksamhet. Vi hoppas också att föräldrar ska känna ett stöd i vår drogpolicy. De ska känna sig trygga när deras barn deltar i Set Sail IF`s aktiviteter.

Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.

Riktlinjer gällande tobak:

¤ Ingen försäljning av snus och cigaretter förekommer i föreningens kiosk som vi har vid evenemang.
¤ Snusning och rökning får inte förekomma hos barn och ungdomar under idrottsverksamhet (träning, match, träningsläger o s v)
¤ Det är inte tillåtet för ledare och utövare att röka när man bär kläder märkta med Set Sail IF´s emblem eller med texten Set Sail IF. Det är viktigt att förstå att man uppfattas som representant för Set Sail IF när man bär dessa kläder.

Om vi får reda på att någon av föreningens medlemmar bryter mot någon av dessa riktlinjer har vi ett enskilt samtal med medlemmen där vi informerar om föreningens regler och varför rökning inte är tillåtet. Upprepas rökningen tas det kontakt med föräldrarna i de fall medlemmen inte är myndig.

Ansvarig för åtgärderna är ledarna för respektive arrangemang eller grupp.

Vuxna bör föregå med gott exempel. Det är därför bra om vuxna är restriktiva med sitt eventuella tobaksanvändande i samband med match och andra av föreningens verksamheter.

Riktlinjer gällande alkohol för medlemmar och tränare:

¤ Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av barn- eller ungdomsverksamhet.
¤ Det är inte tillåtet att bruka alkohol i samband med föreningens verksamheter(träning, match, träningsläger o s v)
¤ Det är helt förbjudet att uppträda påverkad iklädd föreningens kläder.

Om dessa regler bryts påtalas i ett enskilt samtal vilka riktlinjer som gäller i föreningen och vilka risker som alkoholanvändande innebär. Om medlemmen är omyndig deltar föräldrarna i samtalet. Vid upprepning kan en sista påföljd avstängning bli följden.

Ansvarig för åtgärderna är ledarna i respektive arrangemang eller grupp.

Ledare, tränare och andra vuxna aktiva medlemmar i Set Sail IF ska vara ett gott föredöme för våra barn och ungdomar. Om vi upptäcker att någon av föreningens barn och ungdomsledare använder alkohol i samband med föreningens verksamheter är det styrelsens ansvar att prata med ledaren.

Riktlinjer gällande doping:

Set Sail IF följer RF:s regler i dopingfrågor. Skulle det komma fram att någon i föreningen nyttjat förbjudna preparat inleds ett enskilt samtal med den aktive. Är medlemmen omyndig kallas även föräldrarna till detta samtal. Medlemmen avstängs också omedelbart. Det bör påpekas att doping kan vara olaglig och kontakt kan behöva tas med polis/sociala myndigheter.

Ansvariga för åtgärderna är ledarna i respektive arrangemang eller grupp. Styrelsen ska meddelas.

Riktlinjer angående narkotika:

Narkotikahantering är ett lagbrott. Om det kommer fram att någon i föreningen nyttjat narkotika inleds ett enskilt samtal med medlemmen, om denne är under 18 år tas kontakt med föräldrarna. Kontakt tas även med polis/sociala myndigheter.

Ansvariga för åtgärderna är ledarna i respektive arrangemang eller grupp. Styrelsen ska meddelas.

Spridning av drogpolicyn:

Föreningens drogpolicy ska läsas och signeras av samtliga tränare, ledare och styrelsemedlemmar. Medlemmarna ska informeras vid medlemsmöten, dessutom finns informationen på föreningens hemsida.

Ansvariga för att följa upp drogpolicyn är alla ledare och tränare, det yttersta ansvaret har styrelsen.

Det är viktigt att drogpolicyn inte bara blir ett papper. Den bör uppdateras varje år och godkännas av årsmötet. Det åligger styrelsen att uppmuntra till vidareutbildning inom detta område. Det är väsentligt att kunskaperna hos tränare, ledare och medlemmar om drogproblematiken ökar och hålls aktuell. Detta kan ske genom föredrag och kurser anordnade av idrottsrörelsen och kommunen och genom diskussioner i föreningen om drogpolicyn.